Søk om støtte til kunst- og kulturkritikk

Kulturrådet deler ut tre millionar kroner til kunst- og kulturkritikk. Søknadsfrist er tysdag 5.12.2017 klokka 13.00. TF tilbyr hjelp med søknader.  

Kulturrådet har for andre året på rad utlyst 3 millionar kroner til kritikk. Fleire av dei som fekk støtte sist var tidsskrift; Ballade, Vagant, Samtiden og Scenekunst.no. Prosjekta fekk alt frå kr 50 000 til 500 000. Sjå lista over tema og tildelingar her: http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/kunst-og-kulturkritikk/tildelinger/2017

 

Kva skal til for å løfte kritikken?

Kulturrådet prioriterer kritikk på kunst- og kulturfeltet, og helst prosjekt som er meir enn streite meldingar. Her må medlemmane søke sjølve via søknadsportalen til Kulturrådet, men kan få hjelp av foreininga om det trengst rettleiing til korleis utforme eit prosjekt eller ein søknad. Tenk nytt. Kven og kva skal til for å løfte kritikken i ditt tidsskrift? Kven kan skrive eller framføre viktig og spennande kritikk? Kan ein utfordre sjangrar og fasongar, tekstlengde eller måten å debattere på?

 

Meir pengar til kritikk i tidsskrift

Mange tidsskrift ønskjer å satse meir på kritikk, men treng midlar og ressursar for å få det til. TF oppmodar fleire tidsskrift om å søke om støtte til gode prosjekt og satsingar. Det trengst meir kvalitets-kritikk no når mange aviser har kutta så drastisk i kritikk-budsjetta. Tidsskrifta har lange tradisjonar for kritikk, og er ofte flinkast i å få fram nye tankar og idear på sine felt.    

Tidlegare i år sende Norsk tidsskriftforening ein samlesøknad på 26 prosjekt til Fritt Ord på vegner av 19 medlemmer, noko som resulterte i ei løyving på til saman kr 800 000. Dette var ei nyvinning for både tidsskriftfeltet og Fritt Ord, og det kjem fleire rundar med slike søknader til Fritt Ord seinare.    

 

Treng du hjelp til å utforme prosjekt eller søknader, kan du kontakte Bente Riise på 90 58 48 38 eller på e-post: bente.riise@tidsskriftforeningen.no

 

Her kan du lese meir om kva og kven som kan få støtte av Kulturrådet: http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/kunst-og-kulturkritikk

 

Prosjektstøtte

Kunst- og kulturkritikk

Søknadsfrist 5/12 2017 kl. 13.00

Formål

Utlysningen Kunst- og kulturkritikken har til hensikt å styrke og utvikle kunst- og kulturkritikk i norsk offentlighet. Særlig feltets infrastruktur skal prioriteres. Med infrastruktur menes plattformer og modeller for produksjon og tilgjengeliggjøring av kritikk og samarbeid mellom aktører.

Hva kan få støtte

Det kan søkes prosjektmidler for strategisk styrking av infrastruktur, kunnskapsdeling og samarbeid i feltet kunst- og kulturkritikk. Innenfor formålet etterlyses det særlig:

  • Ulike former for kunst- og kulturkritikk som skaper engasjement for kulturtilbudet og deltagelse i den offentlige samtalen rundt hva dette tilbudet betyr og innebærer
  • Kritikk som gir innsikter og tematiserer vår fortid og samtid i utstillinger ved kulturhistoriske museer
  • Prosjekter som synliggjør og tematiserer skole og utdanningssektoren, som bidragsyter til en styrket kunst- og kulturkritikk
  • Prosjekter som viser at både sjangerformater og valgte medieformer kan nå nye kulturbrukere, og at terskelen for erfaringsutveksling og ytring kan variere med mediet og dialogformen som brukes

Hvem kan søke

Private aktører, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet. Enhver som i sine kvalifikasjoner og i prosjektforslagets beskaffenhet mener å kunne bidra innenfor utlysningens formål, kan søke.

Hva kan du ikke søke støtte til

Det kan ikke søkes om tilskudd til regulære driftsformål. Det er heller ikke anledning til å søke om kostnadskrevende teknologiutvikling.

 

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

 

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. Søknader til prosjekter som har fått avslag innen samme budsjettår, vil ikke kunne motta støtte med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Antallet timer kunst og håndverk er redusert fra 20 prosent på 70-tallet til 12,5 i 2022. Den kunstfaglige kompetansen synker hos norske lærere. Barn med fag som tegning, musikk og dans som en del av sin skolehverdag, utvikler kognitive funksjoner raskere enn barn som har ordinær undervisning på skolen. Kunst og kultur er styrkedråpen for demokrati og kritisk tenkning. Fremtiden etterspør kreativitet som kompetanse.

LES MER

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler